PECHY COUNTRY HOUSE
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základná legislatíva

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) ?. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a Smernice Európskeho parlamentu a rady (EÚ) ?. 2016/680.

Poučenie o právach resp. skutočnostiach, týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade s § 15, ods. 1 zákona ?. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ( Ďalej len „zákon“ ) Osobné údaje poskytujú dotknuté osoby na základe § 24 zákona 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 zákona ?. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ?. 18/2018 Z. z.

Prevádzkovateľ? PÉCHY CASTLE s.r.o. zhromažďuje, získava a spracúva osobné údaje pre následné ?činnosti: – rezervácia pobytu a administrácia s tým spojená ( spracovanie objednávky od klienta, ke? klient kontaktuje prevádzkovateľa e-mailom ) – poskytovanie ubytovacích služieb a administrácia s tým spojená ( zapísanie ubytovaných osôb do Knihy ubytovaných, vyplnenie tlačiva Hlásenie pobytu pre Cudzineckú políciu ) – vybavovanie sťažností a reklamácií – daňové a účtovné doklady ( vystavenie faktúry ).

Nižšie uvedené zásady vytvárajú nový modernizovaný právny rámec ochrany osobných údajov, ktorý má za cieľ zabezpečiť rešpektovanie základných práv a slobôd, predovšetkým práva na ochranu osobných údajov v prostredí nových a stále ?častejšie používaných informačných a komunikačných technológií a zároveň podporiť posilňovanie a zbližovanie ekonomík členských štátov Európskej únie v rámci vnútorného trhu Európskej únie. V rámci všeobecnej ochrany osobných údajov predpisovej základne Slovenskej republiky sa bude Smernica uplatňovať:
1. pre spracúvanie osobných údajov v rámci činností, ktoré podliehajú právu Európskej únie tak nariadenie, ako aj zákon, s výnimkou 1. časti až 3. časti zákona.
2. pre spracúvanie osobných údajov v rámci činností, ktoré nepodliehajú právu Európskej únie zákon ako celok,
3. pre spracúvanie osobných údajov na účely plnenia trestného konania príslušným orgánom zákon, s výnimkou vybraných ustanovení 3. časti návrhu zákona

Práva používateľa web stránky:

Právo na prístup
Právo na opravu
Právo na vymazanie
Právo na obmedzenie spracovania
Právo namietať proti spracovaniu
Právo na prenos údajov
Právo stážovať sa dozornému orgánu
Právo odobrať súhlas
Základné princípy, ktoré sú predmetom riešenia GDPR:

1. Zásada zákonnosti §6 – preveriť, či pri spracúvaní nedochádza k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Zákonné dôvody spracovania osobných údajov:

a) Evidencia ubytovaných hostí (§24, bod 1, zákon ?. 253/1998 Z. z v znení neskorších predpisov) , t.j. Domová kniha, doba uchovania je desať rokov

Meno
Priezvisko
Číslo občianskeho alebo pasu
Adresa trvalého pobytu
Doba ubytovania
b) Hlásenie cudzineckej polícii (zákon č. 404/2011), domovú knihu, doba uchovania je päť rokov

Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Číslo cestovného dokladu
Číslo víza
Začiatok a koniec pobytu
c) Zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, rieši vždy obec v rámci svojho VZN
d) Zákon o DPH ?. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 74 písmeno b, doba uchovania je do konca kalendárneho roka , v ktorom uplynie desa? rokov od skon?enia roka, ktorého sa týkajú, uchovávajú sa údaje uvedené v zákone „meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba“

2. Zásada obmedzenia účelu §7 – overiť, či sa osobné údaje zbierajú na výslovne uvedený a oprávnený účel( zbierať len dáta ktoré sú definované v zákonoch platných pre ubytovacie zariadenie).

3. Zásada minimalizácie osobných údajov §8 – preveriť, či spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah.
4. Zásada správnosti §9 – spracúvané údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované
5. Zásada minimalizácie uchovávania §10 – mať určenú dobu pre uchovávanie osobných údajov so zohľadnením účelu ich spracúvania
6. Zásada integrity a dôvernosti §11 – posúdiť, či je zaručená primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov.
7. Zásada zodpovednosti §12 – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Alternatívne riešenie sporov
V prípade, ak zákazník – spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom ktorým prevádzkovateľ ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, má zákazník právo obrátiť sa na prevádzkovateľa ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak prevádzkovateľ na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, má zákazník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona ?. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom ako predávajúcim je a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na adr@soi.sk alebo b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en. Viac informácií o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie:
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram